Želite priključit sončno elektrano na omrežni sistem? Da vam olajšamo postopek priključitve  smo za vas v korakih razložili celoten birokratski postopek in izpostavili dokumentacijo in dovoljenja, ki jih boste potrebovali. Upamo, da vam bo pričujoč članek v pomoč.

1. Korak: Odločitev

Investicija v sončno elektrarno je velik finančni zalogaj. Zato mora potencialni investitor podrobno preučiti prednosti in slabosti sončnih elektrarn in se iz trdnih razlogov odločiti za njeno gradnjo. Pogosto je razlog  za gradnjo sončnih elektrarn v rednem in dobrem finančnem prihodku, ki ga zagotavlja država z višjimi odkupnimi cenami. Odločitev za izgradnjo sončne elektrarne pa lahko temelji tudi na potrebi po električni energij ter zavedanju o pozitivnih učinkih sončnih elektrarn na okolje.

2. Korak: Pridobivanje finančne pomoči(Opcijsko)

Če vam predstavlja gradnja sončne elektrarne prevelik finančni zalogaj so vam na voljo ugodni krediti z nizkimi obrestnimi merami. Ker se je gradnja sončnih elektrarn v zadnjih letih zelo povečala so banke ta trend hitro ujele in iskalcem finančnih virov ponudile sistem kreditiranja posebej namenjen gradnji sončnih elektrarn. Ugodni krediti pa so vsako leto na voljo tudi preko razpisov Eko Slada( Ekosklad j.s. ).

3. Korak: Izdelava idejnih projektov ( Izbira projektanta)

Vaš izbrani projektant si bo najprej ogledal lokacijo, naklon objekta in velikosti površine in ocenil njeno primernost za izgradnjo sončne elektrarne. Projektant bo izdelavo idejne zasnove in poslovne sheme približal željam investitorja in hkrati predstavil temeljito in poglobjeno študijo o smotrnosti investicije.

4. Korak: Pridobitev lokacijske informacije iz evidence mestne občine

5. Korak:  Izbira ponudnika in podpis pogodbe

Izbira ponudnika za izgradnjo sončne elektrarne in podpis pogodbe med kupcem in izvajalcem.

6. Korak: Pridobitev projektnih pogojev za priklop

Pridobitev informacije o možnosti priključitve sončne elektrarne na distribucijsko omrežje in soglasja o priključitvi. Projektne pogoje za priklop nam bo predpisal upravljalec električnega omrežja (elektro gorenjska, primorska…). Pomeni, da pokličemo lokalno elektro podjetje ( gorenje,primorska,…), ki si nato pride ogledat objekt/parcelo. Elektro podjetje nam nato predpiše lokacijo priključka in tehnične pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča priključitev objekta na distribucijsko omrežje. Ker bomo v naslednjih mesecih še poslovali z lokalnim elektro podjetjem je najbolje, da si zapišemo telefonsko številko odgovorne osebe.

7. Korak: Izdelava projektne dokumentacije

Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD( projekt za gradbeno dovoljenje) in Izdelava projekta za pridobitev soglasja za izvedbo PZI (projekt za izvedbo).

Za sončne elektrarne postavljene na streho objekta z močjo do 1MW, ni potrebno pridobit gradbeno dovoljenje.

Pridobitev gradbenega dovoljenja(PGD) in soglasja za izvedbo(PZI):

Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja se odda na upravni enoti. Upravna enota po pregledu izpolnjenih pogojev potrdi in izda gradbeno dovoljenje prosilcu.

Za PGD potrebujete:

 • vodilno mapo
 • lokacijsko informacijo,
 • idejno zasnovo,
 • prostorsko načrtovanje,
 • arhitekturo,
 • gradbene konstrukcije
 • ter strojne in elektro instalacije

Za PZI potrebujete:

 • Pridobitev lokacijske informacije
 • Vodilna mapa (pridobljena soglasja skupaj s tekstualnim opisom, vendar ne tako podrobno kot je to potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja)
 • Projekt arhitekture (umestitev fotonapetostne elektrarne na objekt)
 • Pridobitev vseh potrebnih soglasij
 • Načrt gradbenih konstrukcij (statika)
 • Načrt elektro inštalacij
 • Načrt strelovodne zaščite
 • Preučitev požarne varnosti

8. Korak: Nadzor nad izdelavo priključka

Investitor oz. proizvajalec najmanj 8 dni pred pričetkom del pisno ali ustno sporoči to na elektro podjetje(Služba za distribucijsko operativo)

9. Korak: Postavitev sončne elektrarne

Postavitev sončne elektrarne (montažni sistem, fotonapetostni moduli, razsmernika in električna povezava).

10. Korak: Preizkus, zagon in meritve

Poizkusni priklop na omrežni sistem. Soglasje izda upravitelj električnega omrežja. Tako izvedemo meritve in preizkusimo delovanje sončne elektrarne povezano na omrežni sistem.

11. Korak: Pridobitev soglasja za priključitev na elektro distributerja

Proizvajalec mora pred izvedbo priključka z distribucijskim podjetjem skleniti Pogodbo o priključitvi, s katero se urejajo medsebojna razmerja, povezana s priključitvijo elektrarne na distribucijsko omrežje, finančni stroški, povezani s priključitvijo na omrežje in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev.

Za pridobitev soglasja za priključitev bomo morali izpolniti poseben obrazec, ki nam ga pošlje lokalno elektro podjetje (primorska, elektro Gorenje,…)

12. Korak: Tehnični pregled

Pregled priključka in merilnega mesta. Izvedba tehničnega pregleda in izdelava zapisnika o tehničnem pregledu. Pregled izvaja elektroenergetski inšpektor, ki bo obiskal objekt sončne elektrarne.

Pred obiskom elektroenergetskega inšpektora, mora lastnik predložiti:

 • Poročilo o meritvah strelovoda (izda ga podjetje, ki je postavilo strelovod)
 • Poročilo o preizkusu delovanja zaščit (izda ga lokalno elektro podjetje)
 • Soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje
 • Vezalna shema ločilnega mesta (v elektronski obliki)
 •  Izjava izvajalca o izpolnjevanju pogojev ločilnega mesta (v primeru razpršenih virov s pretvorniškimi sistemi)
 • Poročilo o preizkusu zaščitnih naprav na ločilnem mestu

13. Korak: Pridobitev uporabnega dovoljenja

Po uspešno zaključenem tehničnem pregledu dobite dovoljenje za priključitev na distibucijsko omrežje.

14. Korak: Sklenitev pogodbe o nakupu in prodaji električne energije

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja, soglasja o priključitvi in sklenjeni pogodbi o priključitvi na distribucijsko omrežje morate skleniti še pogodbo o dobavi električne energije.

15. Korak: Podpis pogodbe o priključitvi na električno omrežje

16. Korak: Priključitev elektrarne na električno omrežje

17. Korak: Pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije

Lastnik proizvodne naprave mora najprej na Javno agencijo Republike Slovenije (JARS) oddati:

 • vloga za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo.

POMEMBNO! >Deklaracija je pridobljena za določen čas, in sicer za proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo iz OVE (obnovljivi viri energije), do pet let. Proizvajalec bo moral pred pretekom veljavnosti podati novo vlogo oziroma po prenehanju veljavnosti pridobiti novo deklaracijo za proizvodno napravo, sicer mu bo upravičenost do podpore s prenehanjem veljavnosti deklaracije usahnila.<

 • vloga za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore

Če je vloga popolna in so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za pridobitev podpore, agencija v proizvajalcu izda odločbo o dodelitvi podpore.

18. Korak: Podpis pogodbe o prodaji električne energije po zagotovljeni ceni.

Sklene se pogodba o zagotavljanju podpore s Centrom za podpore, ki deluje v okviru podjetja Borzen, organizator trga z električno energijo, d. o. o.; Upravičeni ste do podpore za toliko elektrike, kolikor potrdil o izvoru ( javna listina, o količini proizvedene električni energiji iz OVE ) boste prenesli na Center za podpore.

Dodatne informacije lahko najdete tudi na spletni strani Javne agencije RS za energijo in Elektro Ljubljana oz. na spletni strani lokalnega elektro distributerja.