Kredit za sončno elektrarno

Krediti za sončno elektrarno za fizične osebe

Krediti za sončno elektrarno Ekosklada so na voljo fizičnim osebam v Sloveniji, ki ne opravljajo dejavnosti in so namenjeni za okoljske naložbe, kot je vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije. Poudarek je na spodbujanju trajnostnih praks in zmanjšanju obremenitve okolja.

Obrestne mere:

Spremenljiva obrestna mera: Obrestna mera je sestavljena iz trimesečnega EURIBOR-ja, ki se določa na podlagi obrestnih mer na medbančnem trgu, ter dodatka v višini 1,0 %.
Fiksna obrestna mera: Fiksna obrestna mera znaša 2,8 %, kar pomeni, da se obrestna mera ne spreminja skozi celotno obdobje kredita.

Pogoji kreditiranja:

Upravičenci: Kreditiranje je namenjeno fizičnim osebam v Sloveniji, ki ne opravljajo dejavnosti. Prosilec mora imeti stalno prebivališče v Sloveniji ter biti lastnik ali solastnik stavb ali imetnik stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena. Starost prosilca ob izteku odplačilne dobe ne sme preseči 80 let, razen če prosilec pridobi kreditno sposobnega poroka

Odplačilna doba:

Največja odplačilna doba kredita je 10 let. Znesek kredita je odvisen od kreditne sposobnosti prosilca ali solidarnega poroka. Največji znesek kredita je do višine priznanih stroškov naložbe, pri čemer pa najmanjši znesek kredita znaša 1.500 €.

Ti pogoji omogočajo, da fizične osebe v Sloveniji, ki želijo izvesti okoljske naložbe, lahko pridobijo ugodno financiranje, kar spodbuja trajnostni razvoj in varstvo okolja.

Več na: https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=103 in https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/samooskrbne-sonne-elektrarne/samooskrbne-soncne-elektrarne-kredit-590

 

Krediti za sončno elektrarno za pravne osebe:

Krediti, ki so na voljo po tem javnem pozivu, so namenjeni pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in drugim fizičnim osebam, ki izvajajo registrirano dejavnost. Vsi potencialni kreditojemalci morajo biti ustrezno vpisani v poslovni register Republike Slovenije.

Kar zadeva obrestno mero, obstajata dve možnosti:

– Spremenljiva obrestna mera: Ta vrsta obrestne mere temelji na trimesečnem EURIBOR-ju, ki se določa na podlagi obrestnih mer, po katerih banke na medbančnem trgu posojajo med seboj v evrih. Poleg trimesečnega EURIBOR-ja se na to obrestno mero prišteje najmanj 1,0 %. Spremenljiva obrestna mera lahko sledi spremembam trimesečnega EURIBOR-ja in se prilagaja v skladu s tem.
– Fiksna obrestna mera: Pri fiksni obrestni meri se obrestna mera določi na začetku in ostane nespremenjena skozi celotno obdobje kredita. V tem primeru znaša najmanj 2,8 %.

Odplačilna doba:

Odplačilna doba se ne sme raztezati preko 15 let, tudi če je vključen moratorij – obdobje, v katerem ni potrebno izvajati plačil glavnice ali obresti. To pomeni, da je najdaljša dopustna odplačilna doba enaka ali manjša od obdobja, ki ga določa vloga za kredit, v vsakem primeru pa ne sme preseči 15 let. Ta omejitev je določena z namenom zagotoviti stabilnost in učinkovitost finančnih poslov ter preprečiti prekomerno obremenitev dolžnika s trajnimi finančnimi obveznostmi.

Višina kredita:

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR, pri čemer je najvišji delež kredita 85 % priznanih stroškov naložbe.

Več na: https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/naprave-za-proizvodnjo-elektrine-energije-iz-obnovljivih-virov-energije/naprave-za-proizvodnjo-elektricne-energije-iz-obnovljivih-virov-energije-kredit-3