Pogosta vprašanja

1. Kje naj bodo postavljeni solarni moduli za največjo učinkovitost?
2. Ali je za sončno elektrarno potrebno imeti gradbeno dovoljenje?
3. Zakaj je investicija v sončno elektrarno dobra izbira?
4. Je investicija v sončno elektrarno varna?
5. Ali podpora vsako leto pada?
6. Ali lahko sončna elektrarna preneha delovati?
7. Ali lahko postavim sončno elektrarno in prodajam električno energijo kot fizična oseba?
8. Ali sončna elektrarna proizvaja električno energijo tudi ko je oblačno?
9. Kakšne strehe so najprimernejše za postavitev sončne elektrarne?
10. Ali je smotrno fotonapetostne panele pritrditi na sledilnike?
11. Ali imamo po postavitvi sončne elektrarne kakšne stroške vzdrževanja?

1. Kje naj bodo postavljeni solarni moduli za največjo učinkovitost?

Optimalni kot postavitve je 32° in sicer z orientacijo proti jugu. Če naklon odstopa za do 20 stopinj, naredi to do okoli 5% izgub.

2. Ali je za sončno elektrarno potrebno imeti gradbeno dovoljenje?

V primeru da gre za sončne elektrarne, ki so manjše od 1MW na strehah, ni potrebno imeti gradbenega dovoljenja. Pred gradnjo je potrebno vložiti zahtevo za izdajo soglasja za priključitev sončne elektrarne sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO).  Če pa gre za elektrarno z močjo, ki je večja od 1MW pa je gradbeno dovoljenje potrebno. Poleg tega je potrebno imeti še energetsko dovoljenje. Ta se izda na ministrstvu pristojnem za energijo.

3. Zakaj je investicija v sončno elektrarno dobra izbira?

Za postavitev sončne elektrarne se odločite z namenom proizvajati električno energijo. Ker je govora o obnovljivih virih ste opravičeni do subvencije in sicer za vsako proizvedeno kilovatno uro električne energije. Ob sončni elektrarni se v ta namen namesti električni števec, ki beleži koliko električne energije je proizvedla vaša elektrarna. Na podlagi podatka na električnem števcu nato izstavite kupcu električne energije račun.

Sončni elektrarni se torej dodeli fiksna subvencionirana odkupna cena električne energije po kateri država od nas kupuje električno energijo 15 let. V obdobju prvih 10 let bomo tako odplačali celotno investicijo. Nasledjnih 5 let pa še naprej prodajali električno energijo po subvencionirani odkupni ceni. Po preteku 15 let bo sončna elektrarna delovala še najmanj dodatnih 10 let. V tem času jo kot neodvisni ponudnik električne energije lahko prodajamo po tržni ceni. Življenjska doba sončne elektrarne je 30 let.

Še nekaj razlogov zakaj je investicija v sončno elektrarno dobra izbira:
Varnost: Investicija v sončne elektrarne je varna naložba kljub recesiji in nepredvidljivemu dogajanju na trgu.
Donosnost: Letna stopnja donosa se giblje od 6 do 10%.
Sončna energija: Sončna energija je na razpolago vsakomur in je brezplačna.
Okolju prijazno: Sončne elektrarne veljajo za čiste in okolju prijazne, saj ne povzročajo nobenih emisij toplogrednih in drugih plinov. S tem boste naredili veliko za vaše okolje.

4. Je investicija v sončno elektrarno varna?

Investicija v sončno elektrarno je varna. Uredba namreč zagotavlja prednost obnovljivim virom pred konvencionalnimi viri pri prodaji električne energije. Kar pomeni, da je odkup električne energije iz sončnih elektrarn zagotovljen. Eden izmed ciljev energetske in okoljske politike je tudi povečati delež energije, ki jo pridobimo iz obnovljivih virov. Država nam tako ponuja določene ugodnosti, predvsem pri odkupu proizvedene električne energije. Država prav tako tudi jamči, da bo od nas 15 let odkupovala električno energijo po ceni, ki je višja od tržne. Denar za izplačevanje subvencionirane cene se zbira s prispevki za obnovljive vire. Te pa  na svojih računih za električno energijo plačujemo vsi porabniki. Torej niso del državnega proračuna.

5. Ali podpora vsako leto pada?

Padec podpore velja le za novo zgrajene sončne elektrarne. Za stare oziroma že obstoječe sončne elektrarne ostaja podpora nespremenjena vseh 15 let. Ko je enkrat sončna elektrarna zgrajena, ima zagotovljeno isto višino podpore vseh 15 let.

6. Ali lahko sončna elektrarna preneha delovati?

Ob primerni opremi in kakovostni postavitvi je delovanje sončne elektrarne zagotovljeno za vsaj 25 let. Pri nakupu opreme vam ponudniki nudijo tudi garancijo, pri kateri poleg garancije na izdelek,  nudijo še garancijo na ohranitev izkoristka. Garancijska doba pri tem je lahko vse do 25 let. Garancijska doba se lahko tudi podaljšuje. Dobro delovanje lahko zagotovijo tudi preventivni pregledi skupaj z dobrim nadzornim sistemom.

7. Ali lahko postavim sončno elektrarno in prodajam električno energijo kot fizična oseba?

Kot fizična oseba lahko postavite sončno elektrarno in prodajate električno energijo, vendar je treba upoštevati da morate pri tem kot fizična oseba plačati vstopni DDV pri investiciji v sončno elektrarno, pri izstavljanju računov pa DDV-ja ne morete obračunati.

8. Ali sončna elektrarna proizvaja električno energijo tudi ko je oblačno?

Jakost svetlobe se seveda v takem vremenu zelo zmanjša, je pa še vedno prisotna difuzna svetloba, na podlagi katere sončna elektrarna še vedno deluje z okrog 10%-20% svoje zmogljivosti.

9. Kakšne strehe so najprimernejše za postavitev sončne elektrarne?

Sončno elektrarno lahko postavite na kakšno koli vrsto in obliko streh, ter na vsako vrsto in obliko kritine. Priporočljivo je le da je sončna elektrarna obrnjena na jug in da nanjo ne pada senca, oziroma da nanjo pada čim krajši čas. Pri kritini je treba paziti da je ta ohranjena do take mere, da prenese dodatno obtežitev. Sončna elektrarna obteži streho objekta od 15 do 20 kg/m^2.

10. Ali je smotrno fotonapetostne panele pritrditi na sledilnike?

Sledilniki omogočajo da so fotonapetostni paneli vedno obrnjeni proti soncu. Tako omogočimo da je izkoristek sončne elektrarne večji. Seveda pa je tudi investicija v sončne elektrarne s sledilniki večja. Ko govorimo o večjem izkoristku se ta giblje med 20% in 30%, prav tako pa je tudi investicija od 20% do 30% večja. Odločitev ali je smotrno vložiti v sledilnike, je različna od projekta do projekta.

11. Ali imamo po postavitvi sončne elektrarne kakšne stroške vzdrževanja?

Stroški vzdrževanja obstajajo, vendar so minimalni. Letno znašajo okrog 0,5% investicije. Gre predvsem za stroške zavarovanja, pregleda in čiščenja.