Država, v sklopu promocije proizvajanja električne energije iz obnovljivih virov, predpisuje dve vrsti podpor, to sta zagotovljena odkupna cena (ZO) in obratovalna podpora (OP). Dobro je vedeti, da so podpore tudi do 3-krat višje v primerjavi s tržnimi cenami električne energije in da se upravičenci lahko odločijo le za eno vrsto podpore. Podporo uvaja država kot spodbudo državljanom, zaradi ciljev povečanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in k približevanju zadanim ciljev RS (Republike Slovenije) po zmanjševanju toplogrednih plinov.

Zagotovljena odkupna cena

Investitorji v sončne naprave izberejo zagotovljene odkupne cene (ZO), v primeru sončne elektrarne z zmogljivostjo pod mejnimi vrednostmi 5MW. Pri zagotovljenem odkupu, se proizvedena električna energija oddaja v javno omrežje. Pomoč je enaka proizvodnim stroškom in je dodeljena v obliki zagotovljenega odkupe cene. Oddano električno energijo prevzema Center za podpore.

december 2012
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
na stavbah 150 137,19 113,85
ostale 140,95 129,86 104,68
januar 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
na stavbah 147 134,45 111,57
ostale 138,13 127,26 102,59
februar 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
na stavbah 144,06 131,76 109,34
ostale 135,37 124,71 100,54
marec 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
na stavbah 141,18 129,12 107,15
ostale 132,66 122,22 98,53
april 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
na stavbah 138,36 126,54 105,01
ostale 130,01 119,78 96,56
maj 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
na stavbah 135,59 124,01 102,91
ostale 127,41 117,38 94,63
junij 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
na stavbah 132,88 121,53 100,85
ostale 124,86 115,03 92,74
julij 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
na stavbah 130,22 119,1 98,83
ostale 122,36 112,73 90,89
avgust 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
na stavbah 127,62 116,72 96,85
ostale 119,91 110,48 89,07
september 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
na stavbah 125,07 114,39 94,91
ostale 117,51 108,27 87,29
oktober 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
na stavbah 122,57 112,1 93,01
ostale 115,16 106,1 85,54
november 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
na stavbah 120,12 109,86 91,15
ostale 112,86 103,98 83,83
december 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
na stavbah 117,72 107,66 89,33
ostale 110,6 101,9 82,15

 

Obratovalna podpora

Za obratovalno podporo (OP) se odloči investitor sončne elektrarne, ki proizvaja električno energijo iz obnovljivih virov in jo sam prodaja na trgu. V tem primeru Center za Podpore ne prevzema in ne plačuje proizvedene električne energije, ampak na podlagi proizvedenih neto količin električne energije izplačuje obratovalno podporo 15 let od priklopa na omrežje.

Upravičenec do obratovalne podpore (OP) dobi pomoč v obliki dodatka k tržni ceni električne energije. V primeru prodaje električne energije mora upravičenec sam poiskat najboljšega kupca. Če uspe investitorju sončne elektrarne na prostem trgu iztržiti znesek, ki je večji od razlike med obratovalno podporo in zagotovljeno odkupno ceno, je za investitorja ugodnejša obratovalna podpora. Vendar v praksi proizvajalci manjših količin električne energije težje iztržijo višje tržne cene, zato se praviloma raje odločajo za zagotovljene odkupne cene.

december 2012
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
nad 10 MW
do 125 MW
na stavbah 105,42 92,61 67,75 50,68
ostale 96,37 85,28 58,58 46,53
januar 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
nad 10 MW
do 125 MW
na stavbah 102,42 89,87 65,47 48,65
ostale 93,55 82,68 56,49 44,59
februar 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
nad 10 MW
do 125 MW
na stavbah 99,48 87,18 63,24 46,66
ostale 90,79 80,13 54,44 42,69
marec 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
nad 10 MW
do 125 MW
na stavbah 96,6 84,54 61,05 44,71
ostale 88,08 77,64 52,43 40,82
april 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
nad 10 MW
do 125 MW
na stavbah 93,78 81,96 58,91 42,8
ostale 85,43 75,2 50,46 38,99
maj 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
nad 10 MW
do 125 MW
na stavbah 91,01 79,43 56,81 40,93
ostale 82,83 72,8 48,53 37,2
junij 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
nad 10 MW
do 125 MW
na stavbah 88,3 76,95 54,75 39,1
ostale 80,28 70,45 46,64 35,44
julij 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
nad 10 MW
do 125 MW
na stavbah 85,64 74,52 52,73 37,3
ostale 77,78 68,15 44,79 33,72
avgust 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
nad 10 MW
do 125 MW
na stavbah 83,04 72,14 50,75 35,54
ostale 75,33 65,9 42,97 32,03
september 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
nad 10 MW
do 125 MW
na stavbah 80,49 69,81 48,81 33,82
ostale 72,93 63,69 41,19 30,38
oktober 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
nad 10 MW
do 125 MW
na stavbah 77,99 67,52 46,91 32,13
ostale 70,58 61,52 39,44 28,76
november 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
nad 10 MW
do 125 MW
na stavbah 75,54 65,28 45,05 30,47
ostale 68,28 59,4 37,73 27,17
december 2013
do
50 kw
od 50 kw
do 1 MW
od 1 MW
do 10MW
nad 10 MW
do 125 MW
na stavbah 73,14 63,08 43,23 28,85
ostale 66,02 57,32 36,05 25,61

POMEMBNO: 

V Letu 2012 je prišlo do sprememb v uvedbi o podporah električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije. Ker cene novih fotovoltaičnih proizvodnih naprav na trgu padajo hitreje, kot predvideno, se je metodologija določanja referenčnih stroškov prilagodila na novonastalo situacijo. Po novem se referenčni stroški določajo dvakrat letno (http://www.uradni-list.si/1/content?id=106642). Referenčni stroški se v letu 2013 in v naslednjih letih dodatno znižujejo vsako leto prvega januarja in prvega julija za osnovno znižanje 8 % od višine referenčnih stroškov v preteklem obdobju.

S spremembo Uredbe (Uradni list RS, št. 94/2010) se v letu 2011 ukinja tudi t.i. dodatek za »integriranost«,  vendar s prehodnim obdobjem, saj so elektrarne,  za katere je do 30. septembra 2011 izdano gradbeno dovoljenje za novogradnjo ali rekonstrukcijo stavbe in so priključene na omrežje do 31. decembra 2011, lahko še upravičene do dodatka. Obstoječe elektrarne dodatek obdržijo. Sončne elektrarne z referenčnimi stroški 2012 torej dodatka za integriranost ne morejo več dobiti.

DODATNA RAZLAGA:

Vidimo, da obstajajo razlike v odkupnih cenah, ki jih zagotavlja država. Najbolj pomembna je sama količina proizvedene električne energije, ki je v veliki meri odvisna od kakovosti in količine postavljenih sončnih modulov. Sončne elektrarne, ki zasedajo večje površine, tudi proizvajajo več električne energije, ki se nato prodaja v distribucijsko omrežje. Glede na količino proizvedene energije, jih lahko postavimo v štiri kategorije.

  • Mikro  (<50kW)
  • Mala (<1MW)
  • Srednja (>10MW)
  • Velika (<10MW -125MW)

Zgornje tabele nakazujejo, da za večjo količino proizvedene električne energije velja nižja odkupna cena. Po izračunih proizvajalcev je količina, ki jo proizvede srednja velikost sončne elektrarne tolikšna, da pokrije investiran prvotni znesek v 10 letih, medtem ko bi z mikro elektrarnami potrebovali nekoliko več. Po povrnitvi prvotne investicije daje večja elektrarna  naslednjih 5 let večje zaslužke.

Kaj so referenčni stroški?

Proizvodni stroški (referenčni stroški proizvodnje električne energije: RSEE) predstavljajo celotne letne stroške obratovanja tipičnih proizvodnih naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije, zmanjšane za vse prihodke in koristi delovanja (npr. prodaja toplote), in so izraženi v EUR/MWhel.

 

Vir informacij: http://www.borzen.si/si/cp/Shared%20Documents/Podpore_slo.pdf