S 1. julijem znižanje zagotovljenih odkupnih cen

Vlada Republike Slovenije je 7.6. sprejela novo – Uredbo o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije. Uradni list RS: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201243&stevilka=1834 Z njo se bodo s 1. julijem znižale subvencije za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah. Za sončne elektrarne je bilo že v sami metodologiji določeno, da se referenčni stroški […] Več »

Odkupne cene

Država, v sklopu promocije proizvajanja električne energije iz obnovljivih virov, predpisuje dve vrsti podpor, to sta zagotovljena odkupna cena (ZO) in obratovalna podpora (OP). Dobro je vedeti, da so podpore tudi do 3-krat višje v primerjavi s tržnimi cenami električne energije in da se upravičenci lahko odločijo le za eno vrsto podpore. Podporo uvaja država kot spodbudo državljanom, […] Več »